Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest wyłącznym i oryginalnym dziełem wymienionych w nim autorów, a wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst został zapisany w formacie Microsoft Word, RTF lub OpenOffice.
  • Składając tekst do publikacji, autor przekazuje „Biografistyce Pedagogicznej” nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.
  • Tekst sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Wysokość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5. Wszystkie fotografie, rysunki i tabele opisane w tekście, a dostarczone w odrębnych plikach.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna” przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana, należy o tym poinformować redakcję. W trosce o zachowanie fundamentalnych standardów dotyczących rzetelności oraz uczciwości naukowej redakcja wdrożyła procedury związane z zapobieganiem zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Na ich podstawie autorzy składają Oświadczenie autora w sprawie ghosthwriting i guest authorship w ramach publikacji w czasopiśmie naukowym „Biografistyka Pedagogiczna”.

Teksty powinny być nadsyłane na adres redakcji: bpredakcja@gmail.com w formie elektronicznej w formacie rtf, doc, docx.
Zwracamy się do autorów nadsyłających teksty z prośbą o przestrzeganie następujących zasad edytorskich:

Autor i tytuł

Obok nazwiska autora (lub każdego z autorów, gdy jest więcej niż jeden) powinny być podane: afiliacja instytucjonalna, adres e-mail oraz numer ORCID.
Redakcja prosi o zamieszczenie w pierwszym przypisie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (granty, dofinansowania badań).
Pod tytułem publikacji należy umieścić słowa kluczowe (key words) zarówno w języku polskim, jak i angielskim (do 6 słów).
W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający informację o autorze, tytule, miejscu i roku wydania, wydawcy, liczbie stron oraz ilustracjach.

Tekst i streszczenie

Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego.
Do artykułu należy dołączyć streszczenie w językach polskim i angielskim nieprzekraczające jednej strony (1800 znaków). Streszczenie w języku angielskim powinno być poprzedzone przetłumaczonym tytułem artykułu.
W tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty: np., m.in., r., w. itp. Stulecia podajemy cyframi rzymskimi (XVI w.), a nazwy miesięcy w pełnym brzmieniu (15 lipca 1410 r.). Imiona osób występujących w artykułach rozwijamy (Jean-Jacques Rousseau).

Przypisy

W tekstach należy stosować przypisy dolne, umieszczając odnośnik przed znakiem interpunkcyjnym. Każdy przypis kończymy kropką.
Obowiązują następujące metody opisu bibliograficznego (przykłady):
publikacje zwarte: O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, Łódź 2000 (w przypadku więcej niż trzech autorów należy umieścić pierwszego autora oraz skrót i in.).
artykuły z czasopism: A. Wołowska, Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny”, 20 (2013) s. 119–132.
artykuły z pracy zbiorowej: R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. R. Skrzyniarz, E. Smołka, S. Konefał, Lublin 2012, s. 218.
strona internetowa, artykuł zamieszczony na stronie internetowej: M. Lis, Social media, portale społecznościowe, http://www.europae.pl/biznes/artykuy/338-social-media-portale-spoecznociowe-web-20, dostęp: 4.04.2013.
W przypadku publikacji cytowanej drugi raz należy podać jedynie inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka: np. R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), s. 219.
Nie stosuje się opisów skróconych typu: dz. cyt., ibidem, ibid., op. cit., jw.
Przyjmuje się stosowanie skróconego zapisu „tamże” w wypadku, gdy zaistniałaby sytuacja, w której doszłoby do powołania się na wcześniejszy przypis np.:
39 R. Skrzyniarz, Kariera naukowa prof. Stefana Kunowskiego (1909–1977), s. 219.
40 Tamże, s. 217.

Ilustracje i wykresy

Ilustracje i wykresy powinny być dostarczone w możliwie dobrej jakości w odrębnych plikach.
Orientacyjne miejsce na umieszczenie ilustracji lub wykresu winno być zaznaczone poprzez podanie numeru i tytułu ilustracji w tekście artykułu.
Nazwa pliku powinna być zbliżona do tytułu ilustracji zamieszczonej w tekście.
Wszystkie materiały powinny być dostosowane do czarno-białego formatu wydruku czasopisma.

Bibliografia

Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów i źródeł przytaczanych w tekście. Bardzo prosimy więc o załączanie pełnej bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłają Państwo na adres Redakcji. Zalecamy przestrzeganie podziału na źródła oraz literaturę przedmiotu.

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1