O czasopiśmie

Czasopismo "Biografistyka Pedagogiczna" ukazuje się od 2016 r. Jest periodykiem naukowym, forum wymiany myśli dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki teologiczne), a zajmujących się badaniem biografii i ukazywaniem ich w aspektach pedagogicznych, edukacyjnych i wychowawczych.

Czasopismo „Biografistyka Pedagogiczna” wpisuje się w nurt badań biograficznych na gruncie pedagogiki, ale także historii, socjologii, psychologii, teologii, historii literatury, a nawet nauk ścisłych. Na łamach rocznika publikujemy szkice biograficzne, badania wykorzystujące metody biograficzne i autobiograficzne, materiały ukazujące dokumenty osobiste i źródła do badania biografii oraz sposoby ich zaprezentowania i edycji. Chętnie publikujemy także artykuły przedstawiające i recenzujące interesującą literaturę biograficzną oraz ukazujące badania biograficzne.

Ramy programowe rocznika winny obejmować następujące zagadnienia:
metody i narzędzia badawcze do badań na gruncie biografistyki pedagogicznej;
badania biograficzne w kontekście wychowania, edukacji, patriotyzmu, personalizmu, kontaktów międzypokoleniowych;
kreowanie wzorów i wzorców osobowych oraz ich wykorzystanie w edukacji i kulturze;
propagowanie w edukacji, wychowaniu, kulturze i literaturze biografii postaci znaczących;
badanie biografii nauczycieli, wychowawców, wykładowców, uczonych, profesorów;
badania nad środowiskami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i akademickimi;
znaczenie biografii w funkcjonowaniu, kreowaniu i badaniach dotyczących tradycji narodowych i etnicznych;
biografie a badania pamięci auto/biograficznej i miejsc pamięci;
andragogiczny wymiar biografii osób starszych;
biografie w chorobie, niepełnosprawności i wykluczeniu społecznym;
terapeutyczny wymiar biografii i biograficzności;
źródła do badania biografii;
bogactwo literatury biograficznej.

Logo Open Access

"Biografistyka Pedagogiczna"  uzyskała dofinansowanie na lata 2022-2024 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”.

Okres realizacji: 2023-2024 rok.

Wartość dofinansowania 65 992,00 PLN

Numer umowy: RCN/SP/0434/2021/1